Khu Rung Ma Amv3.1

Khu Rung Ma Amv3.1 - Warcraft 3: Custom Map avatar
11

created by
Tàn の Huyễn ảnh

 (4.00)
Thank you for voting!

Map description


Dich Map: Eimiz

Chế tác: Tàn の Huyễn ảnh

QQ:385341686

Ấm áp nhắc nhở: Bản đồ độ khó khá lớn, người chơi nhân số ít số lúc xin chớ tuỳ tiện nếm thử bản đồ, lại trò chơi quá trình bên trong xin chớ sử dụng phương hướng khóa tiến hành trò chơi!

Map details


Last updated

27 November, 2021

Suggested players

11

Tileset

Dalaran Ruins

Dimensions

180 x 180

Compatible

Warcraft 3: Reforged compatible

This is an official map. The map is updated and suppported by: EImiz. Join us on discord to get in touch with the map developers.

Not yet tested with Warcraft 3: Reforged.

Khu Rung Ma Amv3.1 - Warcraft 3: Mini map

Feel free to rate or report this map. Please help us to improve our contents.